KUNNGJØRING OM OPPSTART AV REGULERING PÅ VERKET I HURUM / UTVIDELSE AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN / UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET

20191025 - kartutsnitt - varsling 02.jpg

Gårdsnummer 9 bruksnummer 579 og gnr. 9 bnr 542.

Saksnummer 2019/1324

Verket i Hurum kommune

 

Kunngjøring onsdag 30.10.2019

Frist for uttalelse mandag 02.12.2019

 

Det vises til tidligere varsel kunngjort 17.09.2017. Etter merknader fra Statens Vegvesen utvides planområdet ved avkjørsel fra fylkesvei og det varsles derfor på nytt. I tillegg legges også område vest for tidligere avgrensning til for å dekke hele området for gjeldende reguleringsplan «Industriområde øst, Buskerud Betong» (planid 7035). Endringen av denne planavgrensningen er kun av formelle årsaker, og gjeldende regulering i dette området, «parkbelte i industrstrøk», skal videreføres i ny plan. Allerede innkomne merknader i forbindelse med første varsel vil bli behandlet i det videre planarbeidet.

 

I henhold til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) § 12-8 og 

§ 12-14 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid av gnr. 9 bnr. 579 avmerket til «industri» i gjeldende områdeplan «Sandtaksområdet på Verket» som trådte i kraft 23 september 2014 (planid 7032). Gjeldende regulering på gnr. 9 bnr 542 «Industriområde øst, Buskerud Betong» (planid 7035) ønskes videreført til det aktuelle planområdet med endringer. 

 

Forslagsstiller er Buskerud Betongvarefabrikk AS. Siv. Ing. Gjermund Stuvøy AS og Arkitektkontoret Andberg-Moum Hemsen AS er konsulenter for planarbeidet.

 

Formålet med reguleringen er å utvikle eiendommen til industri/lager, det vil si oppføring av produksjonshaller, lagerhaller, utendørs lager samt internveier. Det vurderes også mulighet for et ressurssenter for utvikling av betongprodukter på eksisterende tomt eller i utvidet planområde. 

 

Planområdet for begge eiendommer er totalt ca 96,1 dekar og er avgrenset som vist i vedlagt kartskisse (vedlegg 1).

 

Forslagstiller vurderer det ikke som aktuelt med konsekvensutredning da det allerede er gjennomført en av Asplan Viak AS i forbindelse med gjeldende områderegulering. 

 

Innspill til planarbeidet sendes til Arkitektkontoret Andberg-Moum Hemsen AS v/ Mathias Nome Hemsen, Stortingsgata 14, 0161 Oslo eller mathias@am-h.no innen 02.12 2019.

 

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Mathias Nome Hemsen, tlf. 95 92 94 85.

 

Last ned pdf av: 

 

- Kunngjøring.

 

- Kunngjøringskart (vedlegg1)

- Notat om konsekvensutredning (vedlegg 2)

 

- Referat fra oppstartmøte med kommunen (vedlegg 3)

 

Linker:

Gjeldende områdeplan: «Sandtaksområdet på Verket»  (planid 7032) med konsekvensutredning.

Gjeldende reguleringsplan for gnr. 9 bnr 542: «Industriområde øst, Buskerud Betong» (planid 7035)

Alle saksdokumenter kan også ses på Hurum kommunes hjemmeside: www.hurum.kommune.no